αρχική σελίδα / Επικοινωνία

Επικοινωνία

Η Αρχιραββινεία της Κύπρου είναι ο ύπατος ραββινικός φορέας στην Κύπρο.

Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τον διορισμό ραββίνων, τον καθορισμό ραββινικών κανόνως, την
λειτουργία του πλαισίου τήρησης και ελέγχου εφαρμογής των κανόνων «Κασρούτ» κ.ά.

Η Αρχιραββινεία διευθύνεται από τον Αρχιραββίνο Κύπρου, ρ. Άριε Ζεέβ Ράσκιν.

Τα γραφεία της Αρχιραββινείας και το γραφείο του Αρχιραββίνου βρίσκονται στην πόλη της Λάρνακας
στην διεύθυνση Απολλοδώρου 4, 6020 Λάρνακα.

+357-24668753
office@rabbinatecyprus.org